KASTAMONU PSİKOTERAPİ EĞİTİMİ

Uygulamalı ve Vaka Analizli Kastamonu Psikoterapi Eğitimi

Psikoterapi eğitimi katılımcılara temel terapi becerilerini kazandırmayı, muhtelif güncel terapi kuramlarını kavrayarak bütüncül bir bakış açısı kazandırmayı ve katılımcıların terapist olma yolunda kendi kişisel farkındalık ve iç görülerini artırmayı hedefleyen bir eğitim programıdır. Alanında uzman psikoterapistlere yeni ve bütüncül bir bakış açısı, mesleğe yeni başlayanlara ise kendi uzmanlaşmak istedikleri alanları keşfetmelerini sağlayacak bilgi ve uygulama pratiği sağlayacak programın alandaki büyük bir boşluğu doldurması hedeflenmektedir.

Eğitime sınırlı sayıda alan dışı öğrenci kabul edilecektir. Bu bağlamda sadece psikoterapi kuramları hakkında bilgi edinmek isteyen kişiler ön görüşmeye alınarak kabul edilebilecektir. Alan dışı katılımcılar formülasyon ve süpervizyon derslerine katılamayacaklardır. 

 
Sizler de bu eğitim programı ile mesleki ve kişisel gelişiminize katkı sağlamak istiyorsanız sınırlı sayıda olacak kontenjanımızdaki yerinizi hemen ayırtın! Ayrıntılı programı metnin devamında görebilirsiniz. Detaylı bilgi ve kayıt için arayınız.

PSİKOTERAPİ OKULU EĞİTİM PROGRAMI İÇERİĞİ

1.	KLİNİK GÖRÜŞME TEKNİKLERİ
Tanışma ve İlk görüşmenin uygulama üzerinden uygulanması

RUHSAL AYGIT VE SAVUNMA MEKANİZMALARI
•	Ruhsal Aygıt
•	 Anne rahmindeki ilk algılar 
•	Doğumla birlikte bebeğe gelen uyarılar ve bunların ruhsal yapıya etkileri
•	Ruhsal aygıt ve parçaları;
•	İd
•	Ego
•	Süperego
•	Savunma Mekanizmaları
•	Adaptif ve Maladaptif Savunma Mekanizmaları
•	Bastırma
•	İçe Atım
•	Bölme
•	İdealizasyon
•	Devalüasyon
•	Yer Değiştirme
•	Başka Şeye Yöneltme
•	Kendine Yöneltme
•	Yansıtma
•	Özdeşim
•	Yansıtmalı Özdeşim
•	Reaksiyon-Formasyon
•	Yadsıma
•	İzolasyon
•	Aklileştirme
•	Dağılma
•	Yap-Boz
•	Entelektüalizasyon
•	Somutlaştırma
•	Dönüştürme
•	Hayal ve Rüya
•	Saplanma
•	Gerileme
•	Yüceltme

2. GELİŞİMSEL PSİKOLOJİ

 SIGMUND FREUD
•	Oral Evre
•	Anal Evre
•	Fallik Evre
•	Latent Evre

 ERIK H. ERİKSON
•	Temel güvensizlik- Temel güven: Umut
•	Utanç ve Şüphe-Özerklik: İrade
•	Suçluluk-İnisiyatif: Amaç
•	Yetersizlik-Azim: Yetkinlik
•	Kimlik Karmaşası-Kimlik: Bağlılık
•	Soyutlanma-Yakınlık Kurma: Sevgi
•	Durağanlık-Üretkenlik: İçtenlikle İlgi
•	Umutsuzluk ve Bıkkınlık- İçsel Bütünlük: Bilgelik
•	Gerotransandans

 MARGARET MAHLER
•	Gelişim Evreleri
•	Otistik Evre
•	Ortak Yaşamsal (Sembiyotik) Evre
•	Ayrılma Bireyleşme Evresi
•	Farklılaşma-Yumurtadan Çıkma Evresi
•	Alıştırma-Uygulama Evresi
•	Yeniden Yakınlaşma Evresi
•	Bireyleşmenin Sağlamlaştırılması ve Nesne Sürekliliği

 JOHN BOWLBY
•	Bağlanma Kuramı nedir?
•	Bağlanma Kuramının ortaya çıkmasında etkin olan çalışmalar
•	Bağlanma stilleri
•	Güvenli Bağlanma
•	Kaygılı Bağlanma
•	Kaçıngan Bağlanma
•	Ergenlikte ve Yetişkinlikte Bağlanma
•	Bağlanma Kuramına Göre Terapötik Süreç

 DANIEL N. STERN
•	Kendiliğin Evreleri
•	Kendiliğin İlk Ortaya Çıkışı
•	Çekirdek Kendilik
•	Öznel Kendilik
•	Sözel Kendilik
•	Hikaye Eden Kendilik

3. DÜRTÜ-ÇATIŞMA KURAMI VE RÜYALAR
•	Dürtü Çatışma Kuram
•	Ruhsal Aygıtın Çalışma Mekanizmaları
•	Psikanalitik Psikoterapi ve Aşamaları
•	Rüya Nedir?
•	Dürtü Çatışma Kuramına göre Rüya
•	Jung’a Göre Rüyaların Yorumlanması
•	Dürtü Çatışma Kuramına göre rüya yorumlama teknikleri
•	Kondanse etmek
•	Yer değiştirme
•	İkincil hazırlanma
•	Simgeleştirme

4. EGO DURUMLARI VE HİPNOZ
•	Ego Durumları Kuramı
•	Obje ve Nesne Kateksi
•	Normal, Nevrotik, Sınırda ve Çoğul Kişilikler
•	Ego Durumları Terapisi ve Hipnoz
•	Hipnoz’un Tanımı ve Özellikleri
•	Mitler ve Yanlış bilinenler
•	Hipnozun Tarihçesi
•	Bilinçli Hipnoz
•	Tedavinin Planlanması / Hastayı Hazırlama / Uygulama
•	Hipnoza Yatkınlık
•	İndüksiyon

5.	BİLİŞSEL-DAVRANIŞÇI TERAPİ

•	Bilişsel Davranışçı Terapi Nedir?
•	Tedaviye Genel Bakış
•	İlk Terapi Seansının Yapısı
•	İkinci Seans Ve Sonraki Seansların Yapısı
•	Otomatik Düşünce, Ara İnanç Ve Temel Kabullerin Belirlenmesi Ve Değiştirilme Süreci
•	Bilişsel Davranışçı Terapide Ödevler
•	Terapi Sürecinde Kullanılan Teknikler
•	Terapiyi Sonlandırma Ve Geri Dönüşleri İnceleme

6.	MASTERSON PSİKOTERAPİSİ
•	Gelişimsel Psikopatoloji (Mahler, Stern, Bowlby)
•	Masterson Terapisinin Dayandığı Temeller
•	Ayrışma Bireyleşme Süreçleri
•	Kendilik Aktivasyonu ve Terk Depresyonu
•	Mahşerin Altı Atlısı ve Eyleme Vurma
•	Kendilik Bozukluklarına Bağlamsal Yaklaşım ve Tanılama Kriterleri
•	Kendilik Bozukluklarının Ortak Özellikleri
•	Borderline, Narsisistik ve Şizoid Kendilik Bozuklukları
•	Kendilik Bozukluklarında Tedavi Aşamaları
•	Kullanılan Tedavi Teknikleri (Netleştirme, Yüzleştirme, Yorumlama)
•	Ayırıcı Tanı Kriterleri

7.	NESNE İLİŞKİLERİ VE AKTARIM ODAKLI PSİKOTERAPİ

•	Kişilik Bozukluklarının Tedavisi ve Aktarım Odaklı Terapinin Ortaya Çıkışı
•	Çağdaş Nesne İlişkileri Kuramı
•	Mizaç Özelliklerinin Kişiliğe Yansımaları
•	Erken Dönem Nesne İlişkileri ile Özdeşim ve Diadlar
•	Kendilik ve Nesne Tasarımları
•	Gelişimsel Bölme – Patolojik Bölme Mekanizmaları
•	Borderline Organizasyon
•	Kimlik Dağınıklığının Görünümü
•	Borderline Organizasyonun Kullandığı Savunma Mekanizmaları
•	Nötral Duruş, Aktarım ve Karşıaktarım
•	AOP’de Tedavi Stratejileri
•	AOP’de Kullanılan Tedavi Teknikleri (Netleştirme, Yüzleştirme, Yorumlama)

8.	KENDİLİK PSİKOLOJİSİ, HEİNZ KOHUT
•	Kendiliğin Oluşumu
•	Primer Narsizimden Sekonder Narsizme Geçiş
•	Aynalanma; Birincil Aynalanma, İkincil Aynalanma ve İkizler Aynalanması
•	Fragmantasyon Anksiyetesi
•	Dikey Yarık, Yatay Yarık
•	İdealleştirilmiş Ebeveyn İmagosu
•	Bipolar Self
•	Büyüklenmeci Kendilik Kavramı
•	Kendilik Nesnesi


9.	ÇİFT TERAPİSİ

•	Evlilik Terapisine Giriş
•	Değerlendirme Ve Vaka Analizi
•	Duygu Odaklı Evlilik Terapisi
 
10.	VAKA ANALİZİ VE SÜPERVİZYON.

Psikoterapi eğitimi katılımcılara temel terapi becerilerini kazandırmayı, muhtelif güncel terapi kuramlarını kavrayarak bütüncül bir bakış açısı kazandırmayı ve katılımcıların terapist olma yolunda kendi kişisel farkındalık ve iç görülerini artırmayı hedefleyen bir eğitim programıdır. Alanında uzman psikoterapistlere yeni ve bütüncül bir bakış açısı, mesleğe yeni başlayanlara ise kendi uzmanlaşmak istedikleri alanları keşfetmelerini sağlayacak bilgi ve uygulama pratiği sağlayacak programın alandaki büyük bir boşluğu doldurması hedeflenmektedir.

Eğitime sınırlı sayıda alan dışı öğrenci kabul edilecektir. Bu bağlamda sadece psikoterapi kuramları hakkında bilgi edinmek isteyen kişiler ön görüşmeye alınarak kabul edilebilecektir. Alan dışı katılımcılar formülasyon ve süpervizyon derslerine katılamayacaklardır.

Sizler de bu eğitim programı ile mesleki ve kişisel gelişiminize katkı sağlamak istiyorsanız sınırlı sayıda olacak kontenjanımızdaki yerinizi hemen ayırtın! Ayrıntılı programı metnin devamında görebilirsiniz. Detaylı bilgi ve kayıt için arayınız.

İsteyen katılımcılar eğitime online katılabileceklerdir.

PSİKOTERAPİ OKULU EĞİTİM PROGRAMI İÇERİĞİ

 1. KLİNİK GÖRÜŞME TEKNİKLERİ

Tanışma ve İlk görüşmenin uygulama üzerinden uygulanması

RUHSAL AYGIT VE SAVUNMA MEKANİZMALARI

 • Ruhsal Aygıt
 •  Anne rahmindeki ilk algılar
 • Doğumla birlikte bebeğe gelen uyarılar ve bunların ruhsal yapıya etkileri
 • Ruhsal aygıt ve parçaları;
 • İd
 • Ego
 • Süperego
 • Savunma Mekanizmaları
 • Adaptif  ve Maladaptif Savunma Mekanizmaları
 • Bastırma
 • İçe Atım
 • Bölme
 • İdealizasyon
 • Devalüasyon
 • Yer Değiştirme
 • Başka Şeye Yöneltme
 • Kendine Yöneltme
 • Yansıtma
 • Özdeşim
 • Yansıtmalı Özdeşim
 • Reaksiyon-Formasyon
 • Yadsıma
 • İzolasyon
 • Aklileştirme
 • Dağılma
 • Yap-Boz
 • Entelektüalizasyon
 • Somutlaştırma
 • Dönüştürme
 • Hayal veRüya
 • Saplanma
 • Gerileme
 • Yüceltme

2. GELİŞİMSEL PSİKOLOJİ

 SIGMUND FREUD

 • Oral Evre
 • Anal Evre
 • Fallik Evre
 • Latent Evre

 ERIK H. ERİKSON

 • Temel güvensizlik- Temel güven: Umut
 • Utanç ve Şüphe – Özerklik: İrade
 • Suçluluk – İnisiyatif: Amaç
 • Yetersizlik – Azim: Yetkinlik
 • Kimlik Karmaşası-Kimlik: Bağlılık
 • Soyutlanma-Yakınlık Kurma: Sevgi
 • Durağanlık – Üretkenlik: İçtenlikle İlgi
 • Umutsuzluk ve Bıkkınlık- İçsel Bütünlük: Bilgelik
 • Gerotransandans

 MARGARET MAHLER

 • Gelişim Evreleri
 • Otistik Evre
 • Ortak Yaşamsal (Sembiyotik) Evre
 • Ayrılma Bireyleşme Evresi
 • Farklılaşma-YumurtadanÇıkma Evresi
 • Alıştırma-UygulamaEvresi
 • Yeniden Yakınlaşma Evresi
 • Bireyleşmenin Sağlamlaştırılması ve Nesne Sürekliliği

 JOHN BOWLBY

 • Bağlanma Kuramı nedir?
 • Bağlanma Kuramının ortaya çıkmasında etkin olan çalışmalar
 • Bağlanma stilleri
 • Güvenli Bağlanma
 • Kaygılı Bağlanma
 • Kaçıngan Bağlanma
 • Ergenlikte ve Yetişkinlikte Bağlanma
 • Bağlanma Kuramına Göre Terapötik Süreç

 DANIEL N. STERN

 • Kendiliğin Evreleri
 • Kendiliğin İlk Ortaya Çıkışı
 • Çekirdek Kendilik
 • Öznel Kendilik
 • Sözel Kendilik
 • Hikaye Eden Kendilik

3. DÜRTÜ-ÇATIŞMA KURAMI VE RÜYALAR

 • Dürtü Çatışma Kuram
 • Ruhsal Aygıtın Çalışma Mekanizmaları
 • Psikanalitik Psikoterapi ve Aşamaları
 • Rüya Nedir?
 • Dürtü Çatışma Kuramına göre Rüya
 • Dürtü Çatışma Kuramına göre rüya yorumlama teknikleri
 • Kondanse etmek
 • Yer değiştirme
 • İkincil hazırlanma
 • Simgeleştirme

4. EGO DURUMLARI VE HİPNOZ

 • Ego Durumları Kuramı
 • Obje ve Nesne Kateksi
 • Normal, Nevrotik, Sınırda ve Çoğul Kişilikler
 • Ego Durumları Terapisi ve Hipnoz
 • Hipnoz’un Tanımı ve Özellikleri
 • Mitler ve Yanlış bilinenler
 • Hipnozun Tarihçesi
 • Bilinçli Hipnoz
 • Tedavinin Planlanması / Hastayı Hazırlama / Uygulama
 • Hipnoza Yatkınlık
 • İndüksiyon
 • BİLİŞSEL-DAVRANIŞÇI TERAPİ
 • Bilişsel Davranışçı Terapi Nedir?
 • Tedaviye Genel Bakış
 • İlk Terapi Seansının Yapısı
 • İkinci Seans Ve Sonraki Seansların Yapısı
 • Otomatik Düşünce, Ara İnanç Ve Temel Kabullerin Belirlenmesi Ve Değiştirilme Süreci
 • Bilişsel Davranışçı Terapide Ödevler
 • Terapi Sürecinde Kullanılan Teknikler
 • Terapiyi Sonlandırma Ve Geri Dönüşleri İnceleme
 • MASTERSON PSİKOTERAPİSİ
 • Gelişimsel Psikopatoloji (Mahler, Stern, Bowlby)
 • Masterson Terapisinin Dayandığı Temeller
 • Ayrışma Bireyleşme Süreçleri
 • Kendilik Aktivasyonu ve Terk Depresyonu
 • Mahşerin Altı Atlısı ve Eyleme Vurma
 • Kendilik Bozukluklarına Bağlamsal Yaklaşım ve Tanılama Kriterleri
 • Kendilik Bozukluklarının Ortak Özellikleri
 • Borderline, Narsisistik ve Şizoid Kendilik Bozuklukları
 • Kendilik Bozukluklarında Tedavi Aşamaları
 • Kullanılan Tedavi Teknikleri (Netleştirme, Yüzleştirme, Yorumlama)
 • Ayırıcı TanıKriterleri
 • NESNE İLİŞKİLERİ VE AKTARIM ODAKLI PSİKOTERAPİ
 • Kişilik Bozukluklarının Tedavisi ve Aktarım Odaklı Terapinin Ortaya Çıkışı
 • Çağdaş Nesne İlişkileri Kuramı
 • Mizaç Özelliklerinin Kişiliğe Yansımaları
 • Erken Dönem Nesne İlişkileri ile Özdeşim ve Diadlar
 • Kendilik ve Nesne Tasarımları
 • Gelişimsel Bölme – Patolojik Bölme Mekanizmaları
 • Borderline Organizasyon
 • Kimlik Dağınıklığının Görünümü
 • Borderline Organizasyonun Kullandığı Savunma Mekanizmaları
 • Nötral duruş, Aktarım ve Karşı aktarım
 • AOP’de Tedavi Stratejileri
 • AOP’deKullanılan Tedavi Teknikleri (Netleştirme, Yüzleştirme, Yorumlama)
 • KENDİLİK PSİKOLOJİSİ, HEİNZ KOHUT
 • Kendiliğin Oluşumu
 • Primer Narsizimden Sekonder Narsizme Geçiş
 • Aynalanma; Birincil Aynalanma, İkincil Aynalanma ve İkizler Aynalanması
 • Fragmantasyon Anksiyetesi
 • Dikey Yarık, Yatay Yarık
 • İdealleştirilmiş ebeveyn İmagosu
 • Bipolar Self
 • Büyüklenmeci Kendilik Kavramı
 • Kendilik Nesnesi
 • ÇİFT TERAPİSİ
 • Evlilik Terapisine Giriş
 • Değerlendirme Ve Vaka Analizi
 • Duygu Odaklı Evlilik Terapisi
 1. VAKA ANALİZİ VE SÜPERVİZYON.

Navigating your way to some pleased relationship

Why It truly is Crucial to Pick out the Suitable App. With 3 in ten people today having applied a relationship app at 1 place, …

Moving the right path to some satisfied romantic relationship

Moreover, although creating an account on SecretBenefits is free of charge, accessing all the attributes demands a paid membership. …

How Long Should The Problem Statement Be In A Dissertation

Alternatively, they will only put up updates on their web sites, and you will will need to apply on their respective internet …